Siirry sisältöön

Sovelluksia, joita automaattinen nesteenkäsittely hyödyttää

Tecanin nestekäsittelijät tarjoavat ratkaisuja yksinkertaisten nesteensiirtojen automatisoinnista aina monimutkaisten prosessikokonaisuuksien automatisointiin. Esittelyssä kolme erilaista sovellusta: 3D-soluviljely, DNA:n eristys ja plasmaproteomiikan näytteiden esikäsittely.

3D-soluviljelypohjainen lääkekehitys

Päähavainto: Automaattinen nesteenkäsittely parantaa sekä läpimenoaikaa että toistettavuutta lääkeseulonnan 3D-soluviljelyn työnkuluissa.

Magneettinen kolmiulotteinen soluviljely (M3D) helpottaa 3D-soluviljelyä mahdollistamalla nopean ja yhdenmukaisen spheroidien tuottamisen. Tasakokoisten spheroidien tuotto kuoppalevyillä myöhempiä seulontasovelluksia varten voidaan automatisoida Tecan Fluent -nestekäsittelijän avulla. Tässä sovelluksessa HeLa-solut viljeltiin ja inkuboitiin Fluent-nestekäsittelijän avulla. Tecanin D300e -digitaalista annostelijaa käytettiin lääkeainekantaliuosten annostelussa kuoppalevyille. Saaduilla annosvastekäyrillä havainnollistettiin spheroidien tehokkuutta lääkeyhdisteiden seulonnassa. Kasvatusvaiheen laadunvalvontaa varten tehtyihin Brightfield-kuvantamisiin ja luminesenssimittauksiin käytettiin Tecan Spark Cyto 600 -monileimalukijaa.

Fluent-nestekäsittelijän ja D300e-annostelijan yhdistelmä M3D-soluviljelyssä nopeutti merkittävästi työnkulkua ja pienensi materiaalien kulutusta. Kuvantaminen Spark Cyto -monileimalukijalla mahdollisti monitoroinnin ja solujen elinkelpoisuuden arvioinnin yhdellä laitteella, mikä tehosti tiedonkeräystä. 384-kuoppalevyä käyttämällä saatiin analysoitua isompia näytemääriä yhtäaikaisesti, mikä lyhensi läpimenoaikaa ja vähensi materiaalikulutusta. Kontrolloidun spheroidien muodostuksen yhdistäminen automaattiseen nesteenkäsittelyyn ja korkealaatuiseen kuvantamiseen parantaa läpimenoaikaa ja toistettavuutta 3D-soluviljelyä käyttävissä työnkuluissa lääkekehityksessä ja biolääketieteen tutkimuksessa.

Koko sovelluskuvaus: Automated spheroid production by magnetic cell assembly for screening applications

Automatisoitu DNA:n eristys

Päähavainto: Nestekäsittelijällä automatisoitu DNA-eristys tuottaa erittäin nopeasti korkealaatuista DNA:ta esim. NGS-sekvensointiin tai qPCR-analyysiin.

DNA:n eristys automatisoitiin Ortho-Analyticin Calex NGS -ulostenäytteenottoputkille käyttäen Tecan DreamPrep NAP -nestekäsittelijää yhdessä ZymoBIOMICS 96 MagBead DNA -kitin kanssa. Saatuja tuloksia vertailtiin ZymoBIOMICS DNA miniprep -manuaalisen erityskitin tuloksiin. Eluoinnin jälkeinen DNA:n kvantifiointi suoritettiin kokonaan ilman näytehävikkiä nestekäsittelijään integroidulla Frida Reader -absorbanssilukijalla. DNA:n kvantifiointituloksia vertailtiin fluorometrin antamiin tuloksiin. Manuaalisen ja automatisoidun eristysprosessin vertailemiseksi eristetty DNA sekvensoitiin.

Tulosten perusteella automatisoitu DNA:n eristys käyttäen ZymoBIOMICS 96 MagBead DNA -kittiä tuottaa riittävän määrän DNA:ta jatkosovelluksia varten vähentäen samalla merkittävästi työhön kuluvaa aikaa ja nopeuttaen läpimenoaikaa. Sovelluksessa nestekäsittelijään integroitu Frida Reader toimi lähellä detektionsa alarajaa, mutta mittasi silti pitoisuuksia, jotka korreloivat erittäin spesifisen ja sensitiivisen fluorometrin tuloksien kanssa. Frida Reader mahdollisti DNA-pitoisuuksien mittauksen suoraan laitteessa ilman arvokkaiden näytteiden tuhlaamista. Normalisointivaihe säästi työhön kuluvaa aikaa ja paransi näytteiden läpimenoaikaa. Manuaalisesti ja automatisoidusti eristetyn DNA:n sekvensointitulokset korreloivat erinomaisesti.

Koko sovelluskuvaus: Simplified sample collection and automated DNA extraction for high throughput sequencing and intestinal gut microbiome analysis

Automatisoitu plasmaproteomiikan näytteiden esikäsittely

Päähavainto: Automaattinen nesteenkäsittely integroidulla positiivisen paineen moduulilla nopeuttaa proteomiikan näytteiden esikäsittelyä.

Plasmaproteomiikan profiloinnin työnkulku PreOmics’ ENRICH-iST:lle automatisoitiin kokonaan käyttäen Tecan Fluent -nestekäsittelijää, johon oli integroitu Resolvex i300 -positiivisen paineen moduuli. Yhdistelmä mahdollisti peptidien puhdistuksen ja kuivauksen suoraan Fluent-nestekäsittelijässä. Prosessi alkoi plasmanäytteistä ja tuotti lopputuloksena kuivattuja peptidejä. Automatisoidun työnkulun toistettavuutta ja toimivuutta arvioitiin useamman päivän testauksella sekä määrittämällä iästä riippuvaisten plasman proteomien eroja kahden eri ikäryhmän välillä.

Resolvex i300 -positiivisen paineen moduulin integrointi nestekäsittelijän työpöydälle mahdollisti alusta loppuun automatisoidun näytteen esikäsittelyn nopeuttaen näytekäsittelyä ja vähentäen manuaalisia työvaiheita. Prosessin kokonaiskesto plasmanäytteistä kuivattuihin peptideihin oli 6 tuntia. Se mahdollisti 96 näytteen esikäsittelyn yhden työpäivän aikana.

Koko sovelluskuvaus: Simplified, automated sample preparation for plasma proteomics

Yhteyshenkilöt

Aiheeseen liittyvät tuotteet